BERO Tents & Events


Cookie Policy Bero


Cookie Policy Bero (Nederlands)


Privacy policy voor BERO Europe bv, eigenaar van www.berotents.com


1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.berotents.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.berotents.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van BERO Europe bv en specifiek www.berotents.com, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@beroeurope.com.


4) Monitoren gedrag bezoeker

www.berotents.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, webtrafficgeeks.


5) Gebruik van cookies

www.berotents.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen

cookies. Deze cookies zijn niet door www.berotents.com te beïnvloeden.Cookie Policy Bero (Français)


Politique de confidentialité


Politique de confidentialité de BERO Europe bv, propriétaire de www.berotents.com


1) Garantit la confidentialité

Assurer la confidentialité des visiteurs de www.berotents.com est une tâche importante pour nous. C'est pourquoi nous décrivons dans notre politique de confidentialité quelles informations nous collectons et comment nous utilisons ces informations.


2) Consentement

En utilisant les informations et les services sur www.berotents.com, vous acceptez notre politique de confidentialité et les termes et conditions que nous avons inclus ici.


3) Questions

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations ou si vous avez des questions sur la politique de confidentialité de BERO Europe bv et en particulier de www.berotents.com, vous pouvez nous contacter par e-mail. Notre adresse e-mail est info@beroeurope.com.


4) Surveiller le comportement des visiteurs

www.berotents.com utilise diverses techniques pour savoir qui visite le site Web, comment ce visiteur se comporte sur le site Web et quelles pages sont visitées. Il s'agit d'une façon courante de travailler pour les sites Web car elle fournit des informations qui contribuent à la qualité de l'expérience utilisateur. Les informations que nous enregistrons via les cookies sont constituées des adresses IP, du type de navigateur et des pages visitées. Nous surveillons également où les visiteurs visitent le site Web pour la première fois et à partir de quelle page ils quittent. Nous conservons ces informations de manière anonyme et ne sont pas liées à d'autres informations personnelles, les geeks du trafic Web.


5) Utilisation des cookies

www.berotents.com place des cookies auprès des visiteurs. Nous faisons cela pour collecter des informations sur les pages que les utilisateurs visitent sur notre site Web, pour suivre la fréquence à laquelle les visiteurs reviennent et pour voir quelles pages fonctionnent bien sur le site Web. Nous gardons également une trace des informations partagées par le navigateur.


6) Désactiver les cookies

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Pour ce faire, utilisez les options de votre navigateur. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces options sur le site Web du fournisseur de votre navigateur.


7) Cookies de tiers

Il est possible que des tiers, tels que Google, font de la publicité sur notre site Web ou que nous utilisons un autre service. Ces tiers placent cela dans certains cas des cookies. Ces cookies ne peuvent pas être influencés par www.berotents.com.Cookie Policy Bero (English)


Privacy Policy

Privacy policy for BERO Europe bv, owner of www.berotents.com


1) Safeguards Privacy

Ensuring the privacy of visitors to www.berotents.com is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.


2) Consent

By using the information and services on www.berotents.com, you agree to our privacy policy and the terms and conditions we have included herein.


3) Questions

If you would like to receive more information or have questions about the privacy policy of BERO Europe bv and specifically www.berotents.com, you can contact us by e-mail. Our email address is info@beroeurope.com.


4) Monitor visitor behavior

www.berotents.com uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register via cookies consists of IP addresses, the type of browser and the pages visited. We also monitor where visitors visit the website for the first time and from which page they leave. We keep this information anonymously and is not linked to other personal information, web traffic geeks.


5) Use of cookies

www.berotents.com places cookies with visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.


6) Disable cookies

You can choose to disable cookies. You do this by using the options of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.


7) Cookies from third parties

It is possible that third parties, such as Google, advertise on our website or that we use another service. In some cases, these third parties place this cookies. These cookies cannot be influenced by www.berotents.com.


Ce site web utilise les cookies. En cliquant sur « Accepter », vous acceptez notre utilisation des cookies.

Our Cookie Policy
Accepter